South Korea should accept Yemeni refugees
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
19.01%
46.28%
V1
16.53%
47.93%
V2
13.23%
47.93%
V3
10.75%
51.24%
V4
16.53%
60.33%
V5